คำขวัญ

คำขวัญ

พลายชุมพล ตำบลน่าอยู่
เชิดชูประเพณีและวัฒนธรรม
เกษตรกรรมก้าวหน้า ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

^