ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อ ตำบลวัดตาล ชนรุ่นหลังเล่าว่ามีความหมายมาจากบริเวณดังกล่าว
มีต้นตาลอยู่เป็นจำนวนมาก และหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตำบลหัวรอ เนื่องจากตำบลวัดตาล
ไม่มีกำนันทำการจึงต้องใช้ตำแหน่งกำนัน ของตำบลหัวรอ โดยในสมัยนั้นจะมีกำนันบุญ
เป็นผู้ทำการตำแหน่งกำนัน (บ้านบางพยอมฝั่งหัวรอ) กำนันจัน (บ้านบางพยอมฝั่งหัวรอ)
กำนันคราม(บ้านเต็ง หนาม) กำนันวงศ์ (บ้านเต็งหนาม) หลังจากหมดวาระกำนันวงศ์แล้ว
ก็ได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลพลายชุมพล แต่เดิมเรียก ตำบลไพรชุมพล เนื่องจากมีพื้นที่ป่า
รกมาก เหมือนป่าดงดิบแต่หลังจากนั้น ได้เปลี่ยนเป็นตำบลพลายชุมพล ซึ่งมีคำบอกเล่าจาก
ชนรุ่นหลังว่ามีความหมายมาจาก ช้างพลายที่มาชุมนุมกันอย่างคึกคักใน บริเวณนี้ เนื่องจาก
อยู่ใกล้กับพระราชวังจันทร์ และพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ จึงนิยมนำช้างพลายมามัดไว้
บริเวณดังกล่าวและใน สมัยกำนันท้วม (บ้านบาง สะแก) ก็ได้ดำรงตำแหน่งกำนันของตำบลพลายชุมพล
หลัง จากหมดวาระของกำนันท้วมแล้วกำนันหวาน (บ้านวังหิน) ก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในวาระต่อมา
หลังจากนั้นก็เป็นวาระของกำนันละออง ถุงเงิน (บ้านวั ดตาล) และกำนัน เสริม จูงทรัพย์ (บ้านวัดตาล)
และกำนันรังสันต์ อ่วมแจ้ง ในปัจจุบัน

 

^