ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ
"วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" (EIT)
ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^