ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564 0 45

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

รายการผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายการผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564 0 46

รายการผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564 0 50

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

14 พ.ค. 2564 0 58

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 พ.ค. 2564 0 51

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม

12 พ.ค. 2564 0 49

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

12 พ.ค. 2564 0 117

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพลายชุมพล
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

12 พ.ค. 2564 0 42

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

27 เม.ย. 2564 0 14

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

26 เม.ย. 2564 0 104

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

23 เม.ย. 2564 0 90

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม-มีนาคม) เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพลและนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพลและนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

04 มี.ค. 2564 0 210

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพลและนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

^