กฎหมายเทศบาล

pdf
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2560.pdf
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2560
pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
pdf
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.pdf
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
doc
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.doc
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ2539
doc
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครองพ.doc
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครองพ.ศ.2542
1
^