วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

"พลายชุมพลก้าวไกล ใส่ใจมวลประชา สนับสนุนการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี"
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลพลายชุมพลเป็นหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพใ นด้านการพัฒนาชุมชน ด้านงบประมาณ และด้านการวางแผนการบริหารเพื่อไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดย กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลพลายชุมพลได้อย่างเหมาะสม กับสถานการณ์ มีการวางแผนงานด้านงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานในองค์กรที่ความถูกต้องชัด เจน และเชื่อถือได้ มีผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาอย่าง มีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อพัฒนา ขยายระบบความมั่นคงทางสังคม ตลอดจนปฏิรูปการบริหารจัดการพัฒนาวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติง านทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินการคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนในชุมชนได้อ ย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าถึงและ สามารถตรวจสอบระบบการบริหารและบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครในชุมชนในด้านการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมให้เพียงพอ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบและควบคุมได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน

^