แผนพัฒนาสามปี

    แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทาง การพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ ในที่สุด
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
pdf
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561.pdf
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
pdf
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558.pdf
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558
1
^