บุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  พ.จ.อ.หญิงกฤติกา มีมาก

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางชุติกาญจน์ ดาวดึงษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวกรชวัล แก้วใส

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายเชษฐ์ เพชรนิล

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางอนันตญา จันทรมณี

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สุขวรรณโน

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐรดา อินนารา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายศิรวิทย์ ชุติพงษ์พันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวชุลีกร ภู่ทับ

  นักการ

 • thumbnail

  นางสาวภารตรี มาจันทร์

  นักการ

 • thumbnail

  นายชโรธร พุฒเปีย

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายราเชนทร์ อ่วมเหล็ง

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายบุญวาสน์ แก่นเพิ่ม

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสุริศักดิ์ ทองน้อย

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายเรวัฒน์ แสงงาม

  คนงานประจำรถขยะ

^