บุคลากร

กองช่าง

 • thumbnail

  นายจำรูญ จันทร์บ้านคลอง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ รอดพงศ์

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • thumbnail

  นางกาญจนา พุ่มไม้

  นายช่างสำรวจ

 • thumbnail

  นายสุทิน พิณดนตรี

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสิทธิพงศ์ พุ่มไม้

  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

 • thumbnail

  นายศุภัช หวังใจกลาง

  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

 • thumbnail

  นายวิสิฐญพัฒน์ ยินดี

  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

 • thumbnail

  นายจำปา ขำหรุ่น

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายโสภณ ม่วงยิ้ม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายดำรงค์ สุขป้อม

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายทะเบียน มะทา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายสิทธิศักดิ์ ถุงเงิน

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายณัฐพงค์ เฮ้งจีน

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายกลองชัย สุ่มโยง

  คนงาน

 • thumbnail

  นายวิชาญ เรืองสุข

  คนงาน

 • thumbnail

  นายภิรมย์ เสืออ่ำ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายพิศิษฐ์ โพธิ์สะวัง

  คนงาน

 • thumbnail

  นายทัศพล สิงห์ประเสริฐ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายปรัชญา สุขฤทธิ์

  คนงาน

 • thumbnail

  นางสาวยุวลีวรรณ ชัยราช

  คนงาน

 • thumbnail

  นางวนิดา ยะป๊อก

  คนงาน

^