บุคลากร

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวไพรวัลย์ ทัดศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางกัณทิมา แสงรอด

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  นายภิญโญ ฟักเอี่ยม

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • thumbnail

  นางพรปวีณ์ วิชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวนฎา บุญเกิด

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกสิตรา ดิลกคุณธรรม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพัชญา นามวงศ์กูล

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวอุไรรัตน์ เฮียบสุวรรณ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ สุ่มโยง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา วงค์ไทยดี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรักษ์ แก้วสกุล

  นักการ

 • thumbnail

  นางนงค์นุช เฮ้งจีน

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นางอุไร มีแดนไผ่

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นางเบญจา สว่างแจ้ง

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นายชนาวีร์ แจ้งตรง

  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายอรรคพล ปทุมพันธ์

  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

^