บุคลากร

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายพนม บุญชัชวาลวงศ์

  ปลัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายกริช ทูลยอดพันธ์

  รองปลัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นางภัสทรีพร ยกยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางธิติมา ปราณันต์ธนภู

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นายไพฑูรย์ นาทิพย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  จ.ส.อ.เฉลิมชัย ศิลปศาสตร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา เพชรอ่อน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางอัญรินทร์ พงษ์วันมาละ

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ สุวาสน์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางยุพารัตน์ กำจัด

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  ส.อ.นิเวชย์ เจียมสัน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายฐิติพันธ์ มาเกตุ

  พนักงานวิทยุ

 • thumbnail

  นายชาญฤทธิ์ ขุนจง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายอนุสรณ์ ศิริโชติไพบูลย์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายณัฐพล สุขป้อม

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ โท้ทอง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายเอกฆสิษฐ์ ฉิมแว่นธัญสิริ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสดายุ อรุณมิตร

  พนักงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นายประมวล วงษ์เทวัน

  พนักงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นางสาวบังอร ถุงเงิน

  นักการ

 • thumbnail

  นางสีทับทิม ฟักทอง

  คนงาน

^