บุคลากร

ฝ่ายสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายชาตรี ชื่นวิทยา

  ประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายพิรมณ์ สุวรรณรัตน์

  รองประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นางสาวนภา ทองน้อย

  เลขานุการสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายเสนาะ สุขฤทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร จูงทรัพย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายอนงค์ เฮิงมล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายสมชาย สุขป้อม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายบุญช่วย ถุงเงิน

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายรังสรรค์ จันทราคีรี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางสาคร เนื้อไม้

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางปราณี นุ่มนิ่ม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายชัยรัตน์ มีแดนไผ่

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

^