บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง

  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายนิรุช พุ่มบ้านเซ่า

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายภูดิท ยิ้มใย

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายกฤตกร มออ่อง

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ จำนงค์วัย

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

^