บุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางจิราภา สุขประเสริฐ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายบัญชา คารวะ

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายพรณรงค์ อยู่คง

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวพรรณวิลาส ฐิรรัฎจ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

^