เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563.pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561.pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560.pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559.pdf
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559
1
^