แผนการดำเนินงานประจำปี

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและ บูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
แผนดำเนินงานประจำปี 2562.pdf
แผนดำเนินงานประจำปี 2562
pdf
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562.pdf
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
^