ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

20 มี.ค. 2561 0 146

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี พ.ศ. 2561

05 ม.ค. 2561 0 308

ขอเชิญชาวตำบลพลายชุมพลเข้ามาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 มาครบอีกวาระหนึ่งแล้ว เทศบาลตำบลพลายชุมพล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องของการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

07 ธ.ค. 2560 0 260

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

04 ธ.ค. 2560 0 2,669

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาหาร , สะสมอาหาร ประจำปีงบประมา

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

19 ก.ค. 2560 0 346

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔).pdf

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

04 ก.ค. 2560 0 479

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล
เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล

04 ก.ค. 2560 0 629

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

04 ก.ค. 2560 0 399

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอ

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

04 ก.ค. 2560 0 455

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560

31 พ.ค. 2560 0 435

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มี

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

28 ก.พ. 2560 0 511

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐

18 ธ.ค. 2559 0 1,786

การรับแบบและยื่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ต่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาหาร , และสะสมอาหาร

^