ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

04 ก.ค. 2560 0 355

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล
เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล

04 ก.ค. 2560 0 501

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

04 ก.ค. 2560 0 272

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอ

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

04 ก.ค. 2560 0 361

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560

31 พ.ค. 2560 0 334

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มี

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

28 ก.พ. 2560 0 397

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐

18 ธ.ค. 2559 0 1,502

การรับแบบและยื่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ต่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาหาร , และสะสมอาหาร

^