ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การใช้เครื่องมือและกลไกระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้นำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง"
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การใช้เครื่องมือและกลไกระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้นำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง"

04 มิ.ย. 2561 0 974

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้เครื่องมือและกลไกระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้นำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก จัดโดยคณะสถาป

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

01 พ.ค. 2561 0 167

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

20 มี.ค. 2561 0 89

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี พ.ศ. 2561

05 ม.ค. 2561 0 207

ขอเชิญชาวตำบลพลายชุมพลเข้ามาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 มาครบอีกวาระหนึ่งแล้ว เทศบาลตำบลพลายชุมพล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องของการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

07 ธ.ค. 2560 0 173

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

04 ธ.ค. 2560 0 2,062

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาหาร , สะสมอาหาร ประจำปีงบประมา

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

19 ก.ค. 2560 0 280

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔).pdf

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

04 ก.ค. 2560 0 345

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล
เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล

04 ก.ค. 2560 0 491

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล.pdf

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

04 ก.ค. 2560 0 259

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอ

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

04 ก.ค. 2560 0 353

คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คำสั่งเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ 207/2559 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องเรียน/

^