ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^