กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง

pdf
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการ.pdf
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2547
doc
พระราชบัญญัญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้ารา.doc
พระราชบัญญัญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการพนักงานส่วนทองถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2522
doc
พระราชบัญญัญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติถ้อ.doc
พระราชบัญญัญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติถ้องถิ่นพ.ศ.2542
doc
พระราชบัญญัญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหร.doc
พระราชบัญญัญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2502
doc
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริห.doc
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545
pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
doc
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้ากหน้าที่.doc
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้ากหน้าที่พ.ศ2539
doc
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง.doc
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครองพ.ศ.2542
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัดพ.ศ.2547
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547
pdf
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสม.pdf
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2546
1
^