รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูลเริ่ม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)

 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf
^