กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^