วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^