วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนัก กอง ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล รวมทั้งกล่าวให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการอย่างโปร่งใส การประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^