เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล ให้ได้รับความรู้ ความชำนาญ และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองและรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^