ติดต่อเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 

สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล

เลขที่ 66/2 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. ไผ่ขอน้ำ วัด ตาล ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัส ไปรษณีย์ 65000
055-335581-2 055-335583  Plaichumpol.Official
หน่วยงานภายใน
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      ต่อ  199
  • ประชาสัมพันธ์                                                                ต่อ  0
  • สำนักปลัดเทศบาล                                                          ต่อ  105
  • กองคลัง                                                                       ต่อ  204
  • กองช่าง                                                                       ต่อ  305
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                          ต่อ  404
  • กองการศึกษา                                                                ต่อ  503
  • กองสวัสดิการสังคม                                                         ต่อ  603
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพลายชุมพล                                    ต่อ  107
^