จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา

^