ยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ออนไลน์

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้
แจ้งขอรับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่
ผ่านระบบไลน์แอพพลิเคชั่น


สามารถดาวน์โหลด แบบฝอร์มต่างๆได้ที่นี่
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1.pdf pdf (287)
แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.-2).pdf pdf (114)
แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5.pdf pdf (43)

^