ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ซึ่งการร้องเรียนของท่านจะถูกส่งมายังเทศบาลโดยตรง
        กรุณากรอกรายละเอียดการติดต่อกลับให้ครบถ้วน เช่น ชื่อนามสกลุ และเบอร์โทรศัพท์ *ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ*
*หมายเหตุ* ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ —►.pdf

คู่มือ การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ —►.pdf


 
^