ร้องเรียน/ร้องทุกข์

        เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ซึ่งการร้องเรียนของท่านจะถูกส่งมายังเทศบาลโดยตรง
        กรุณากรอกรายละเอียดการติดต่อกลับให้ครบถ้วน เช่น ชื่อนามสกลุ และเบอร์โทรศัพท์ *ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ*
*หมายเหตุ* ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ —►​​​​.pdf


 
^