ติดต่อเทศบาลตำบลพลายชุมพล

สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล

เลขที่ 66/2 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.ไผ่ขอน้ำ-วัดตาล ตำบลพลายชุมพล
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
Telephone number 055-335581-2 
Fax 055-335583 
Email phai.c.phon@gmail.com
 Plaichumpol.Official
หน่วยงานภายใน
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      ต่อ  199
  • ประชาสัมพันธ์                                                                ต่อ  0
  • สำนักปลัดเทศบาล                                                          ต่อ  105
  • กองคลัง                                                                       ต่อ  204
  • กองช่าง                                                                       ต่อ  305
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                          ต่อ  404
  • กองการศึกษา                                                                ต่อ  503
  • กองสวัสดิการสังคม                                                         ต่อ  602
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพลายชุมพล                                    ต่อ  107
^